列王紀下 2章1節 到 2章18節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章主要記載上帝忠實奴僕先知以利亞離開人間,hō͘ 上帝接tńg來天家,以及伊ê學生以利沙續接伊ê工作之情形。

Mā是tùi chit章開始,一直到第八章15節止,lóng是記載有關以利沙ê事蹟。

Chit段經文記載先知以利亞hō͘ 上帝接tńg來天家ê經過,同時記載以利沙繼承以利亞為先知工作ê一段重要記事。Tī chit段經文中,thang看tio̍h先知以利亞怎樣訓練先知以利沙,前後三pái,伊lóng tio̍h以利沙停止跟tòe伊。Ná親像耶穌mā是án-ne,對hiah-ê想beh跟tòe伊ê人講:「狐狸有孔,空中ê飛鳥有巢,獨獨人子連khòa 頭殼ê 所在都無。(全民版)」(路加福音九:58)有人則因為聽tio̍h耶穌傳講ê道理感覺真oh接受而離開(參考約翰福音六:66)。Tùi chia ē-tàng看出先知以利沙有非常堅定ê信心,堅持beh跟tòe先知以利亞去,結果伊成功地完成了chit段長途ê旅途訓練,mā完成了伊ê心願──成做先知以利亞ê繼承人,同時得tio̍h上帝賞賜hō͘伊ná親像先知以利亞ê能力。

第1到2節,chia提起先知以利亞身邊有一個跟隨者以利沙。照列王記上第十九章16節ê記載,上帝bat命令先知以利亞膏立「亞伯‧米何拉人沙法ê kiáⁿ以利沙接替」伊作先知。chit-má作者講上帝beh「用旋風接以利亞升天」,這mā是聖經中所有先知siōng特別ê一位。當in兩人tùi「吉甲」出發,tī路上ê時chūn,先知以利亞就ài伊ê子弟以利沙mài跟tòe伊去,伊接獲上帝ê命令,beh去伯特利。Chia mā是上帝向雅各顯現ê所在(參考創世記廿八:10—19)。M̄-koh以利沙堅持beh跟tòe以利亞到伯特利去。

第3到4節,chia講「有一陣伯特利ê先知」,這表示chit地區有一個「先知學校」。In kah-ná lóng聽tio̍h上帝beh接先知以利亞tńg來天家ê信息。因為án-ne,in向以利沙提出chit-ê問題。M̄-koh以利沙並無想beh談chit-ê tāi-chì。Á先知以利亞第二pái要求以利沙停止跟tòe。M̄-koh以利沙堅持beh繼續跟tòe伊。

第5到6節,這是第二pái有一陣來自「耶利哥ê先知」,這表示tī耶利哥mā有「先知學校」ê設立。Koh再對照第7節、第15節來看,知影chit群先知共計有「五十名」之多。In向以利沙提出kah伯特利hit群先知仝款ê問題。以利沙ê回應mā仝款,無想beh談chit-ê tāi-chì。就tī chia,先知以利亞koh一pái ài以利沙停止跟tòe。M̄-koh以利沙lóng是用真堅定ê語氣表示一定會跟tòe,絕對bē離開。

第7到8節,chia講有「五十個先知kah in到約旦河」,tùi第15節知影chiah-ê先知是tùi耶利哥出來ê。Tī chia講先知以利亞以伊ê外袍打擊約旦河,河水就分開,伊kah子弟以利沙行過約旦河,這mā teh表示這是tī五十個先知ê面前發生ê神跡,in lóng親目看tio̍h。

第9到10節,先知以利亞看見以利沙堅持跟tòe伊,就án-ne問伊tī hō͘ 上帝接tńg來天家chìn前,ē-tàng為伊做甚麼tāi-chì?以利沙祈求先知以利亞ē-tàng kā能力加倍hō͘伊。因為伊beh繼承先知以利亞ê工作。M̄-koh先知以利亞知影,伊身上ê能力並m̄是伊家己ê,卻是上帝賞賜ê。因為án-ne,伊真清楚回答he是「真oh答應ê要求」。M̄-koh伊hō͘以利沙一個記號,就是若伊ē-tàng看見伊升天,就表示伊身上有chit種能力。

第11到14節,就tī in一面行一面談話ê時,忽然tùi天頂降落一台火馬拉tio̍h ê火焰車,kā先知以利亞接tio̍h天頂去,這mā為後來先知瑪拉基tī預言終末審判來臨ê時,上帝beh先差派先知以利亞來臨ê記事,留落來一個伏筆(參考瑪拉基書四:5)。

當以利沙看見此景象ê時,ná mā表示伊身上已經擁有先知以利亞ê能力à。伊kā家己ê衫褲拆裂做兩半,表示不捨老師先知以利亞離開伊,mā同時kā先知以利亞身上lak落來ê hit件獸皮外袍拾起來,伊用chit件獸皮外袍打擊約旦河,果然河水就分開,然後伊koh行過河底到對岸去。Tī歷代ê先知中有án-ne能力ê人,除了摩西、約書亞外,koh來就是先知以利亞,續落來就是以利沙。

需要注意ê是,以利沙是m̄是ē-tàng成做先知,這m̄是用先知學校(親像第3、第5、第7節等等),á是「師徒」之間ê相授thang成事,因為真正先知是上帝ê奴僕,是上帝親自揀選ê。這就是先知以利亞kā以利沙講,伊唯一thang hō͘伊ê是hō͘伊知影上帝ê旨意,這旨意是透過「記號──親目看見伊被接到天頂去」(第10節),就表示伊已經hō͘ 上帝所揀選。

第15到18節,這五十個來自耶利哥ê先知,因為親目看見發生tī in目睭前ê神跡,ē-sái講是in懷疑先知以利亞並m̄是tńg去到天頂,而可能是hō͘上帝ê旋風吹到「山頂á是山谷裡」。因為án-ne,in kā以利沙講tio̍h去chhōe先知以利亞。雖然以利沙阻止in,in iáu是beh去,結果是甚麼都無chhōe tio̍h。不過in lóng因為親目看見以利沙ē-tàng分開約旦河ê河水,而確信先知以利亞ê能力已經tī以利沙身上à。


重新查詢 專卷研經 列王紀下系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net