撒母耳記上 29章1節 到 30章20節   背景資料  上一筆  下一筆
撒母耳記ê作者有一個明確ê觀點:上帝揀選ê奴僕,上帝會kah伊同在。Tī伊tú-tio̍h困難ê時chūn,上帝絕對bē袖手旁觀,而會伸出援手救助。大衛是上帝所揀選ê奴僕,每pái伊tú-tio̍h困難ê時,上帝一定伸手救助伊。chit-má chit章mā是tī chit種題旨下,講述上帝怎樣幫大衛解危。當亞吉王要求大衛帶兵去迎戰家己ê同胞—以色列軍隊ê時,上帝hō͘非利士人ê其他酋長反對大衛出兵,而hō͘大衛免tī面臨一定tio̍h殺害家己同胞ê困境。Koh講,chit章另外有一個可能用意,是用來說明á是反駁hiah-ê故意惡言中傷大衛ê謠言;chiah-ê謠言說大衛bat帶兵幫助非利士人殺害家己ê同胞。作者希望用chit篇故事來說明,其實大衛並無做chit種事。因為上帝親自介入,改變了原本可能造成ê傷害。因為大衛是上帝所揀選ê君王。

第1到3節,非利士人是採取聯邦制度,各城邦lóng是獨立自主,m̄-koh tú-tio̍h有外敵入侵任何一城,á是有對外進攻掠奪ê計劃,lóng是採取聯邦共同出兵。chit-má是非利士人決定beh攻打以色列人民。Tī第2節有提起「五個非利士酋長」,chia ê五個,指ê就是迦特城、加薩城、亞實基倫城、亞實突城,kah以革倫城等。Chiah-ê酋長chhōa家己ê軍隊,有「百人一隊kah千人一隊依次前進」,這是teh指出征chìn前ê校閱,有鼓舞士兵精神ê作用。Á大衛kā伊ê軍隊跟tòe tī亞吉王軍隊ê後面行,這表示大衛kah伊ê部下是隸屬tī亞吉王ê隊伍之一。M̄-koh當非利士人ê軍事將領一看tio̍h大衛帶領伊ê部下mā tòe tī亞吉王後面,感覺bē了解。原因是in即使無看過大衛,á是親自kah大衛交戰過,m̄-koh一定風聞過大衛ê名聲,ná親像第5節所提起ê歌頌大衛之詩歌。因為án-ne,in質問亞吉王「chiah-ê希伯來人tī chia幹甚麼」,意思是teh指chiah-ê人kan-taⁿ會礙事,對tī chiah-ni̍h重大ê軍事行動不利。Á in用「希伯來人」一詞,mā有一個意思,是teh指「無水準ê人」(參考廿二:2)。亞吉王聽了後,真無掠做當然,伊極力推薦大衛確實是一個真好ê伙伴kah領導者。

第4到5節,雖然有亞吉王ê保證,m̄-koh其它四個城ê 將領並無接受亞吉王ê解說。In「真無歡喜」ê要求亞吉王kā大衛「遣tńg來」洗革拉城。這已經表明若是亞吉王m̄ kā大衛送tńg去,in可能會取消chit pái ê聯盟行動。In反對其實是有原因ê,因為非利士人siōng擔憂ê就是大衛,過去ê戰史經驗,只有大衛有能力phah敗in,因為án-ne,in驚大衛會tī戰爭中忽然反叛而過來攻打非利士人。

第6到7節,為tio̍h beh kah其他非利士人城邦和好,亞吉王雖然信任大衛,m̄-koh mā只好差遣大衛離開營地tńg去洗革拉駐守。

第8到11節,雖然大衛tī chia有所辯解,認為應該信任伊chiah-tio̍h,m̄-koh亞吉王iáu-koh堅持beh大衛tńg去。大衛只好聽從亞吉王ê指令,隔工就率領伊ê軍隊tńg來洗革拉城。其實,這mā是上帝teh照顧大衛ê一種方式。Ná親像頭前提過ê,免得大衛teh相刣中殺害家己ê同胞。

撒母耳記ê作者kā非利士人聯軍準備攻打以色列人ê事件先暫且擱tio̍h,無繼續敘述,卻是先插入chit段有關大衛帶兵攻打亞瑪力人ê事件。Án-ne編輯ê方式主要目的,說明大衛確實有能力單獨帶兵攻打侵犯以色列人ê外族人,同時,tī伊ê身上一直有上帝ê靈kah伊同在。Koh講,作者用chit段故事tú好thang凸顯大衛kah掃羅完全無仝ê所在,就是掃羅一直希望得tio̍h上帝hō͘ in指示,m̄-koh「上主既不藉tio̍h夢,koh不藉tio̍h烏陵,mā不藉tio̍h先知回答伊」(參考廿八:6)。顛倒,大衛因為有上帝ê祭司tī身邊,伊求問上帝是m̄是thang帶兵去攻打亞瑪力人,上帝就回答了伊ê求問,並hō͘伊清楚知影結果án怎。Mā藉tio̍h chit-ê事件,作者beh說明大衛是一個聰明ê領導者,m̄-nā有上帝ê幫助,伊本身mā是一個用疼心對待部下ê領導者,對hiah-ê無跟tòe去攻打亞瑪力人ê部隊,伊mā hō͘ in仝款ê待遇,mā因為án-ne為後來以色列ê軍隊立落來了真好ê條例。

Chit段經文講述大衛帶領伊ê部隊,tùi非利士人ê戰場上tńg來到洗革拉城了後,chiah發見當伊無tī ê時chūn,kui個洗革拉城已經被亞瑪力人入侵並燒毀破壞,kui個城lóng差不多成做廢墟à。伊kah家己部下ê家眷lóng hông掠去,而且所有ê財物盡lóng被洗劫一空。Chit時,伊ê部下因為án-ne對大衛非常不滿,對大衛ê領導造成威脅。M̄-koh大衛有上帝ê幫助,伊先求問上帝是m̄是該出兵去phah亞瑪力人。伊ê求問,得tio̍h上帝肯定ê答覆。就án-ne大衛率領軍隊去追phah亞瑪力人。M̄-nā成功地救tńg來被亞瑪力人掠去ê洗革拉城ê人,mā救tńg來所有hông掠去ê財產。

第1到5節,就tī大衛帶兵跟tòe亞吉王去出征ê時,亞瑪力人來突擊、掠奪洗革拉城。這mā ē-sái講是亞瑪力人ê報復,因為大衛mā bat經攻打in ê聚落。M̄-koh亞瑪力人是「燒毀」洗革拉城,而且「Kā所有ê婦女」kah「所有ê人lóng帶走」。亞瑪力人kah以色列人之間thang講是「世仇」,chit種衝突thang追溯到以色列人出埃及ê時,亞瑪力人bat來攻打in(參考出埃及記十七:8—16),甚至後來摩西律法mā規定,kah亞瑪力人之間ê chit筆賬,tio̍h留hō͘下一代(參考申命記廿五:17—19)。

第6到8節,因為被亞瑪力人趁隙洗劫,而hō͘大衛陷入了「困境」,跟tòe大衛去相刣ê兵丁lóng真oh過,甚至想beh用「石頭phah死伊」。伊ê部下會án-ne,可能kah in無辦法固守家己ê家園,而遇tio̍h亞瑪力人侵入掠奪,致使bó͘-kiáⁿ受掠,財物盡失有關。何況,chit群跟tòe大衛ê成員,身分真複雜,包括流氓lóng有,這thang tùi第22節所記載ê「無賴和流氓」這用語,看出大衛身邊ê部下素質不一(另外thang參考撒母耳記上廿二:2),chiah-ê人真容易tī tú-tio̍h不如意á是受tio̍h傷害ê時,怪罪到別人身上。M̄-koh作者強調tī大衛身上有「伊ê上帝hō͘伊勇氣」,chit句話表示上帝kah大衛同在,hō͘伊tī面對發生這大事件ê時,有夠額ê勇氣kah智慧,知影ài怎樣處理。大衛chhōe祭司「亞比亞他」帶「以弗得」來詢問上帝ê旨意。這mā是大衛第二pái用「以弗得」來詢問上帝ê旨意,第一pái是tī非利士人攻打基伊拉城ê時chūn。這teh說明:大衛對tī重大ê做tāi-chì,lóng會遵行上帝ê旨意,伊知影遵行上帝旨意就是siōng好ê避難方式。Tī chia大衛問上帝兩個問題:一是「該無應該去追擊」亞瑪力人?二是若beh追,是m̄是ē-tàng jiok-tio̍h?上帝hō͘伊ê回答lóng是肯定ê。

第9到10節,大衛chhōa kah伊去kah非利士人出征ê六百名軍隊趕緊去追亞瑪力人。Tī tui-jiok ê途中,有兩百個人因過度倦tah-tah,而無法度繼續kah大衛同齊去追擊亞瑪力人。Chit種帶兵ê態度,mā一直繼續到今á日ê以色列軍隊,只要帶兵官發見士兵中有人太倦tah-tah,無論戰事jōa-ni̍h-á食緊,mā會hō͘眾兵丁停留歇睏,因為當軍隊倦tah-tah ê時,就無法度取勝tī敵人。另外有一種講法,認為這mā是大衛另外一種謀略,是beh留這兩百個士兵tī-chia養精蓄銳,萬一其餘四百名軍人發生追擊上ê困難,á是tī前線失利,當in轉回頭ê時,就ē-tàng hō͘這兩百名當做支援ê部隊ê路用,免得全軍覆無。Chit點mā thang tùi第17節看出亞瑪力人ê軍隊兵力,大大超過大衛ê部下真chē,得tio̍h證實。

第11到14節,tùi第11到12節thang看出大衛確實是一個真有智慧ê領導者。伊發見一個埃及cha-po͘-gín-á,原是「亞瑪力人ê奴隸」,真可能是tī亞瑪力人攻擊埃及人ê時,帶tńg來ê戰利品,ná親像亞瑪力人侵犯洗革拉城後,in無殺害chit-ê城ê人,卻是擄行in,而且包括大人、gín-á全lóng掠去,主要是當做奴隸使用,若無,就是送奴隸市場販賣。因為án-ne,chit-ê埃及cha-po͘-gín-á就是tī類似chit種情形之下hông掠去做奴隸。因為是奴隸,所以主人並無用比較人道ê方式對待,帶伊出來參與洗劫洗革拉城ê戰役,卻因為伊破病就棄sak伊。這就是當時ê奴隸可能tú-tio̍h ê落場。Tī這三工中,伊都無任何食物kah lim水,因過度飢渴致使昏倒tī田野裡soah被大衛ê部下發見。大衛好款待chit-ê埃及cha-po͘-gín-á,hō͘ in夠額ê食物,hō͘伊thang恢復體力。Chit-ê少年人mā坦承伊是kah跟tòe主人四界去擄奪其他城鎮,而其中包括了洗革拉城。這少年人ê話回應了第3節所提起ê,證明洗革拉城確實是亞瑪力人所破壞ê。這mā說明大衛透過烏陵得tio̍h上帝肯定ê回應,表明伊並無瞎猜,á是有錯誤 ê行動。因為伊先透過祭司來徵詢上帝ê旨意。

第15到20節,大衛希望chit-ê埃及cha-po͘-gín-á ē-tàng成做伊ê嚮導,帶伊kah部落去tui-jiok亞瑪力人。這表示大衛tī得tio̍h上帝ê肯定答覆了後,上帝就是透過chit種方式teh幫助大衛。因為án-ne,會tú-tio̍h chit-ê亞瑪力人奴隸ê埃及cha-po͘-gín-á,並m̄是一種「巧遇」,卻是有上帝teh引chhōa、安排。埃及cha-po͘-gín-á向大衛提出兩項要求:「不刣我」、「m̄ kā我交hō͘我ê主人」,hō͘伊活落去等,chiah-ê要求大衛lóng接受。亞瑪力人認為大衛無法度追tńg來in,因為án-ne,四界擄奪、洗劫,kā掠奪而來ê物件是「koh食koh lim」、「狂慶祝祝」,原因是in搶劫ê物件相當chē,chē到hō͘ in得意忘形。In無人會想得tio̍h大衛tī上帝ê引chhōa之下,有能力帶兵繼續反擊過來。大衛chhōa伊ê四百個兵丁就著手攻打亞瑪力人,而且「一直phah到beh暗á」,這表示連連無停ê攻擊,主要teh說明亞瑪力人ê數目真chē。亞瑪力人「除了四百個騎駱駝ê少年人走去外」,其餘「無一個逃脫ê」,chit句話表示大衛無留落來活口。因為chit pái徹底phah敗洗劫洗革拉城ê亞瑪力人,mā因為án-nekā所失去ê一切,包括大衛ê兩個bó͘、部下ê bó͘-kiáⁿ,以及所有phah-m̄見ê財物等,全部lóng搶救tńg來。

重新查詢 專卷研經 撒母耳記上系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net