启示录 4章1节 到 4章11节   背景资料  上一笔  下一笔
启示录tùi第四章开始直到第十一章是记载作者约翰所看见ê异象,伊希望ē-tàng hō͘读此书信ê教会á是信徒明白真正处境。

  第四章kah第五章,提起另外一个异象;chit-ê异象kah头前第一章9节到第三章22节所看见ê异象无仝;前一个异象lóng是针对地上七间教会而显现ê,而且所提起ê lóng是针对该七间教会确实ê问题kah现象。Á chit-má第四到五章所提起ê异象,则谈及天顶ê景象,包括有坐tī宝座上ê上帝(第四章),以及khiā tī宝座前ê「羊羔」(第五章),mā就是耶稣基督。启示录ê特色就是会kā天顶kah地上ê景观交错编撰做伙。Chit两章mā是第六到二十二章经文ê前言,重点lóng是teh描述chit位khiā tī宝座前ê羊羔,怎样对付hiah-ê邪恶ê势力,以及最后得胜ê景象。

  第四章开始描述作者约翰所听见ê声音,kah看见ê异象。Chit-ê异象是关系坐tī天顶宝座上ê hit位全能者—主上帝。

  第1节,「我看见」,tùi第四章开始直到最后所看见ê异象,lóng是用「我看见」chit-ê词来形容作者约翰是亲目看见异象,并kā它记录落来。

  「天顶有开tio̍h ê门」,这表示作者约翰被邀请tio̍h至koân-.ê宝座前,说明伊kah上帝ê关系非常亲密。然后约翰听tio̍h伊bat熟悉ná亲像「吹号ê声音」对伊讲,beh「指示」伊知影「以后必定发生ê事」。

  第2节,chit时「圣神支配tio̍h」作者约翰,hō͘伊「看见天顶有一个宝座;有一位坐tī宝座上」。Chia ê「宝座」,是teh象徵权威,而坐tī「宝座」上ê,就是有权威者。作者khah强调ê是:坐tī天顶「宝座」上ê chiah是真正审判者。因为天顶ê「宝座」chiah是真正,地上ê宝座即使显示出人ê权威,mā一定tio̍h接受坐tī天顶「宝座」者ê审判,因为chit位坐tī天顶「宝座」者掌握了审判人类kah一切万物ê权柄(参考路加福音十二:4—5)。

  第3到6节a句,chit段经文描述「宝座」ê实况如下:

  一是坐tī「宝座」上者,「面貌像碧玉kah红玉髓」,这lóng是珍贵ê宝石。

  二是chit-ê「宝座四周有虹围teh」,chia ê「虹」,是象徵tio̍h上帝ê救赎、赦免ê恩典,以及他kah人类立约ê记号(参考创世记九:12—17)。因为án-ne,tùi chit-ê「宝座」mā thang hō͘人看tio̍h坐tī he「宝座」上ê上帝ê慈爱。

  三是「宝座周围有二十四个座位,顶面坐teh二十四个长老」,这通常是代表以色列ê十二个支派,加上新约时代ê十二位使徒。Á chiah-ê长老「身上穿插白袍」,表示in lóng是tī信仰上战赢魔鬼诱惑ê人,是得胜者(参考三:5)。而且in ê「头戴金冠」,这是用来象徵tio̍h荣耀、尊贵ê意思。Tī chia mā thang代表「权威」,ná亲像地上ê国王一般。

  四是「tùi宝座发出sìh-nà、响声、雷轰」,chiah-ê lóng teh表示威严,足以hō͘人望而生畏ê意思。「sìh-nà kah雷轰」,Tī圣经中mā用来描述上帝出现ê时ê景象(参考出埃及记十九:16—19,另外参考诗篇十八:12—
15、七十七:18)。

  五是tī宝座上mā有「七支点to̍h tio̍h ê火把」kah「七个灵」。火,teh代表去除污秽,有洁净ê气力。「七」则teh代表完整,表示chiah-ê气力lóng是tùi上帝来。

  六是「宝座前有一片像水晶仝款光洁ê玻璃海」,这是teh指数量chē到数算不完ê宝石就ná亲像一片「玻璃海」仝款。作者用chit种方式teh描述上帝宝座ê尊贵,差不多无法度用一般言词来形容其壮丽之美(参考出埃及记廿四:10)。

  第6节b句到7节,chia讲tio̍h tī上帝「宝座四边有四个活物」。Chit「四个活物」,tī启示录总共引用十四pái,而且「前后lóng长满目睭」,表示chit-ê活物ē-tàng看kah非常清楚,绝对bē冤枉人。然后讲chit四个活物ê面谱是「狮」、「小牛」、「人」、「飞鹰」等。Chiah-ê分别teh表示:强壮、尊贵、聪明、迅速。Chit种描述可能是受tio̍h以西结书第十章14节ê影响。

  第8节,chia讲每一个活物lóng「有六只翼股」,这是取自以赛亚书第六章2节ê资料,描述天使掖拉弗ê样式。翼股会飞,m̄-koh却lóng布满「目睭」,表示无论到任何地方,lóng ē-tàng看kah非常清楚、详细,无任何事物ē-tàng遮盖tiâu chiah-ê活物ê目睭。Chiah-ê活物ê主要工作是teh o-ló上帝,而且「日夜无停」歌颂tio̍h。Á歌颂ê句话是引用自以赛亚书第六章3节ê诗歌。Chit首诗歌mā是早期教会不时引用ê o-ló诗歌。

  「圣哉」,这是表示上帝乃是到圣、至koân-.ê,因为án-ne,歌颂上帝ê子民,á是讲被拣选ê子民mā需要学习上帝ê圣洁(参考利未记十九:1—2)。「主—全能ê上帝」,表示上帝乃是宇宙ê主宰,是万物性命ê创造者,他是全能者(参考创世记十八:14、马可福音十:27)。「昔tī-teh,今tī-teh,将来mā永远tī-teh」,chit句话所代表ê意思是teh指永远,是超越时间、空间,表示上帝乃是永恒ê主宰。

  第9到11节,这是第二首o-ló诗歌,mā是早期教会不时歌颂ê诗歌。歌颂ê内容是「荣耀」,这teh表示上帝奇妙ê创造kah拯救大能;「尊贵」,表明上帝ê神圣kah圣洁;「感谢」是对上帝拯救ê恩典。

  二十四个长老mā同齐加入四个活物歌颂o-ló上帝ê行列。In并且献上家己ê「冠冕」,mā表示人ē-tàng khiā tī上帝面前,就已经够荣耀à。然后歌颂ê主要内容:上帝是一切受造物性命ê主。若m̄是上帝ê恩典,人早就因为罪所带来ê惩罚而消灭à。因为án-ne,人ē-tàng活teh,是全凭上帝ê恩典kah旨意。

重新查询 专卷研经 启示录系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net