约伯记 5章1节 到 5章27节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章是续接第四章,提幔人以利法继续苦劝约伯,伊ài约伯千万m̄-thang反抗全能ê上帝,只有愚戆ê人chiah会想beh对抗上帝。Kah上帝做对m̄-nā无啥路用,反tńg会为家己招来koh-khah chē ê灾难。以利法劝勉约伯,面对性命án-ne大ê苦难,siōng好ê方法就是虚心接受,án-ne chiah ē-tàng重新得tio̍h上帝ê祝福。

以利法原本是beh来安慰朋友约伯ê,m̄-koh伊所讲ê话对约伯来讲,m̄-nā m̄是安慰,反tńg hō͘约伯感觉无味,lóng无助益。甚至带hō͘伊koh-khah chē ê「苦难」。

第1节,以利法koh一pái提起天使,伊ài约伯大声hoah,看toh一位天使thang来帮助伊,伊ài约伯mài存chit种希望。因为天使mā一定tio̍h听从上帝ê旨意。

    第2到4节,tī以利法看起来,chit-má ê约伯已经陷入了「忿恨」、「嫉妒」、「无知」ê状态。Á chiah-ê lóng是犯罪ê诱因,mā是撒旦siōng欢喜利用ê工具。Tī以利法看起来,约伯已经被撒旦控制tòa,所以心中充满「忿恨」kah「嫉妒」。Mā因为án-ne,tú好显示出约伯ê「无知」。所谓「无知」,chit-ê词kah「愚戆」仝款,是teh指一个人无koh相信有上帝(参考诗篇十四:1)。Chit种人常常会认为性命thang照家己ê计画顺利进行,m̄-koh性命ê境遇却像以利法tī chia所讲ê「灾难忽然临到in ê厝」,这是人无法度预估、盘算ê。Tī以利法ê话中,其实已经隐约teh讲约伯就是因为「无知」,chiah连累伊ê kiáⁿ,连上法庭都无人会替in「辩护」。

后来teh回应琐法ê话中,约伯就真强烈指出,若是老父犯过错,就应该惩罚老父,而无应该hō͘ kiáⁿ受连累(参考约伯记廿一:19—20)。

第5到7节,以利法ê思想是非常传统ê守旧派,伊认为愚戆、无知ê人,其所累积起来ê财富,lóng会成做泡影。以利法认为邪恶,bē家己tùi土中长出来,必定是有人掖落来去chiah会长出来。灾难mā是án-ne。这已经真清楚teh说明:当有邪恶、灾难出现,必定是有人去掖落来chiah-ê「因」,chiah会有chit种「果」出现。伊khah强调ê是:人ê性命中会tú-tio̍h chiah-ê灾难是一定ê,而chiah-ê灾难必定kah人所掖种ê恶有关。

以利法想beh表达ê意思,就是性命中ê灾难,lóng m̄是无缘无故发生ê,一定有其原因。换句话讲,无人会无罪受难。以利法希望约伯清楚:m̄-thang koh再自认为无罪,有灾难临身,必定是犯罪。因为án-ne,siōng好ê方式,就是谦卑认罪。

第8到10节,提幔人以利法提出家己对约伯受tio̍h án-ne灾难ê建议,伊ài约伯kā所tú-tio̍h ê chiah-ê灾难直接向上帝「陈述」。换句话讲,伊认为约伯只有发出怨言是m̄-tio̍h ê,应该走chhōe上帝ê帮助chiah正确。Chia ê「走chhōe」chit-ê词,mā thang当做「仰望」解释,而这「仰望」有含「付托」ê意思,意思是kā家己排tī上帝ê手中,由上帝来带领。

以利法强调上帝创造ê奇异kah伟大,大大超过一般人所ē-tàng了解ê范围。伊向约伯表明家己ê经验,就是tī饥荒ê时chūn,就祈求上帝降落甘霖、雨水,而上帝tiāⁿ-tiāⁿ lóng会听in(提幔人,khiā起tī干旱ê以东高原地带)呼求ê声音,chiâⁿ实降落雨水tī田地。伊beh hō͘约伯知影,向上帝祈求,上帝一定会注意听。

    第11到16节,chit段经文mā是圣经作者一贯ê想法:一切万物lóng tī上帝ê管辖中,任何力量lóng无法度脱离上帝ê拯救计画。以利法以圣经作者惯有ê想法对约伯提出说明:人想beh抵挡上帝ê作为是真愚戆ê想法。因为án-ne,伊下了个结语:上帝会提拔「卑微」ê人,而骄傲者ê「奸巧」,上帝mā清楚知影。无论人jōa-ni̍h-á诡诈,lóng无法度骗过上帝ê目睭。上帝ē-sái自认「聪明」ê人所设计ê谋略完全落空。M̄-koh上帝会「拯救贫乏人脱离欺压」,因为sàn-chhiah人不时会受tio̍h有权势ê人ê欺负。上帝会「hō͘ sàn-chhiah人有ǹg望」,相对ê,却叫「邪恶ê人闭口无言」。Chia所讲ê「邪恶」一词,原本是teh指「不公平」ê意思。因为有不公平ê事,chiah造成sàn-chhiah人ê出现。

    第17到27节,chit段经文mā是诗篇第一篇作者所理想ê境界:顺服上帝ê人,必定有好ê结果。Tī chit段诗歌中,以利法主要teh说明上帝必定会医受伤ê人,只要人知影走chhōe上帝ê救恩,必定会得tio̍h上帝ê赐福。Tī伊ê观点中,认为约伯只不过是「暂时」受tio̍h上帝ê「管教」而已,为tio̍h是beh hō͘约伯知影「悔改」。

第17节以利法用「全能者」一词表示创造ê上帝。Tī约伯记中总共用了31次ê「全能者」chit-ê词。Chit-ê词包含三种意义:一是「大山」,表示thang óa靠ê气力;二是「富有」,表示赏赐一切ê主;三是孕育性命ê主,表示万物lóng来自chit位全能者。续落来,tī第19节开始,以利法用chit种方式来说明chit位全能者,会随时随地伸手救助óa靠他ê人,无论是tī饥荒á是战争ê时lóng bē受tio̍h灾害威,mā bē有野兽来攻击,hō͘伊所饲养ê羊群lóng ē-tàng安然无恙胁。Siōng珍贵ê,to̍h是上帝kā赏赐hō͘伊kiáⁿ孙而且iáu thang享长寿。Chit种tī物质kah岁寿上lóng双全ê境界,真chē tī箴言里不时被用来形容是上帝对有智慧者(敬畏上帝ê人)ê赐福。

重新查询 专卷研经 约伯记系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net